Навчально-дослідна лабораторія фармако-технологічних досліджень є підрозділом кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Лабораторія створена з метою реалізації політики Університету щодо виконання рекомендацій і забезпечення Стандартів якості вищої освіти у Європейському просторі.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», законодавчими, нормативно-правовими актами, які регулюють фармацевтичну діяльність в Україні, Статутом Університету, наказами ректора, рішенням вченої ради університету і цим Положенням.

Головна мета Лабораторії – виконання фармако-технологічних досліджень при проведені науково-дослідних робіт, а також магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій; опанування і поглиблення набутих практичних навичок, відповідно до переліку компетентностей, затверджених освітньо-професійною програмою, якими повинен оволодіти фахівець другого (магістерського) рівня за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» після завершення навчання в Університеті, а також освітньої програми 226 «Фармація, промислова фармація», якими повинен володіти фахівець рівня вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань 22 Охорона здоров’я після завершення навчання в аспірантурі.

Основними завданнями Лабораторії є:

1. забезпечення належних умов для проведення фармако-технологічних досліджень при виконані науково-дослідних робіт, а також магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій;

2. підвищення рівня підготовки магістрів і докторів філософії спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» відповідно до сучасних вимог до фармацевтичних фахівців на ринку праці;

Основними функціями Лабораторії є наукова і навчально-дослідна:

На базі Лабораторії здобувачі вищої освіти, ступеня доктора філософії і доктора наук, а також викладачі кафедри і Університету (з дозволу завідувача кафедри і керівника Лабораторії) виконують наукові дослідження фізико-хімічних, фармако-технологічних і біофармацевтичних властивостей лікарської рослинної і тваринної сировини, порошкових сумішей і гранулятів для розробки складу і технології різних лікарських форм, а також дослідження їх показників якості.